Warning, our website may not display or work properly on your browser.
We recommend that you update it if you can.

Update my browser
I don't want or I can't update my browser
BackBackMenuCloseClosePlusPlusSearchUluleUluleChatFacebookInstagramLinkedInTwitterYouTubefacebooktwitterB CorporationBcorp

NURME brewery project in Riga, Latvia

Craft brewery and taproom in the heart of Riga

About the project

LV PEDEJA IESPEJA IELEKT NURME VAGONA IR TAGAD! Musu kampana ir gandriz noslegusies, bet lidz 18. oktobra plkst. 12:59 Tev vel ir laiks pievienoties vairak neka 500 atbalstitajiem un ierakstit savu vardu Nurme jauna bruza sienas. Gribam, lai zini, ka esam veltijusi daudz laika, lai atbalstitaju labumu pakam pieskirtu pievienoto vertibu visas tas nozimes. Lielaka dala taja ieklauta, tai skaita kampanas glazes, T-krekli un ielugumi uz jauna bruza atklasanu, pec kampanas nosleguma vairs nebus pieejama. Tapec, ja esi apsveris domu mus atbalstit, bet atlicis to uz velaku - velak ir pienacis Nelausim esosajai situacijai, kura tapat jau pietiek ierobezojumu un nenoteiktibas, apturet labas lietas un jau nakamvasar tiksimies Vagonu ielas terase! Paldies no visas sirds! Mareks, Ugis, Raimonds, Linda un Monta

MUMS IR VAIRĀK NEKĀ 10 DAŽĀDAS LABUMU PAKAS ATBALSTĪTĀJIEM!

IZVELIES SAVEJOENG THE LAST TO HOP ON NURME TRAIN IS NOW! Our campaign is approaching its However you still have time until October 18th 12:59 noon to join the great community of more than 500 supporters and write your name on the walls of the new Nurme brewery. We want to let you know that we have put a great thought into adding value and uniqueness to all of our rewards for supporters. Most of them, including campaign TEKU glasses, T-shirts and invitations to the opening of the new brewery, will not be available anymore after the end of the campaign. If you have thought about supporting our campaign but left it for later - the later is now. Let's not allow the current situation, already full of uncertainties and restrictions, put restrictions on making good things happen, and we hope to meet you next summer on the beer terrace in Vagonu street. Many thanks! Mareks, Ugis, Raimonds, Linda un Monta

WE HAVE MORE THAN 10 DIFFERENT REWARDS FOR OUR SUPPORTERS!

OLV LET'S Go 200% ULULE NURME SI IR KAMPANAS PEDEJA NEDELA, UN MUSU MERKIS IR SASNIEGT 200% Tu vari mums loti palidzet to izdarit, daloties un stastot par Nurme kampanu saviem draugiem un sekotajiem. Nurme Tpasais kampanas alus bus tas, ko Tu ja mums kopigiem spekiem izdosies sasniegt so merki - 60 000 €. Mums tas nozimes loti daudz, jo ar sadu summu varesim jaunaja bruzi veikt remontu, ka pudelu pildisanas un vel 2 alus fermenterus. Liels paldies ikvienam, kurs mus atbalstijis un vel atbalstis! JA SASNIEGSIM 200%, IEGUVEJI BUS VISI! KO TU IEGUSI KLAT KA BONUSU SAVAI LABUMU PAKAI? 50 €, 120 €, 240 €, Tavs 60 € 180 € 300 € 11 111 bonussENG LET'S 200° ULULE NURME THIS IS THE LAST WEEK OF OUR CAMPAIGN, AND OUR GOAL IS TO REACH 200% you can help us tremendously by sharing info about our campaign to your friends and followers. Nurme campaign beer is what you will get, if together we'll manage to reach the goal of 60 000 €. This amount will allow us to do necessary renovations and also purchase a bottle filling machine and 2 fermentation tanks for the new brewery. Huge thanks to everyone who has supported us and will support us! Please share ALL OUR SUPPORTERSWILL BENEFIT IFWE REACH 200% WHAT WILL YOU GET AS AN EXTRA BONUS? 50 €, 120 €, 240 €, Your contribution 30 60 € 180 € 300 11 Your bonuss

PLEASE SCROLL DOWN FOR ENGLISH

Foto // photos: Alise Pabērza, Kristīne Skuja-Kaminska

LV NURME UN MUSU PLANS Mes esam Latvijas alus daritava NURME. Cetru pastavesanas gadu laika mums izdevies radit ap 60 veidiem alus, veiksmigi to realizet Latvija un arvalstis, ka ari atvert savu alus kulturas baru Riga, Avotu iela. Nurmei vel nav savas daritavas Tomer mums joprojam nav PASIEM SAVAS daritavas, kas nozime savu alu mes varam pie citiem. Lai gan tadejadi esam guvusi neatsveramu pieredzi, aizvien biezak sastopamies ar situaciju, ka sads darbibas modelis mus sak ierobezot - mes vairs netiekam lidzi augosajam pieprasijumam un vienmer esam atkarigi no savu sadarbibas partneru atsaucibas un iespejam. Musu daritava taps Riga, Vagonu iela Lai turpinatu izaugsmi gan pasmaju, gan eksporta tirgos, daritava mums kluvusi par nepieciesamibu, tapec esam nolemusi to veidot Riga, Vagonu iela - joprojam lot tuvu centram, tomer vel salidzinosi neatklata un parsteigumiem pilna apkaime. Un lai savus planus padaritu par realitati, mes ludzam Tavu atbalstu. Vairak neka tikai alus razotne Mes velamies, lai NURME daritava klust par dalu no apkaimes un lidzigi domajoso kopienas, gribam but pieejam un sadarboties ar citiem mazajiem uznemumiem, ari ar muzikiem, maksliniekiem un kulturas projektu virzitajiem - tas ir cels, ko jau esam uzsakusi un noteikti velamies turpinat. Musu merkis ir, lai ikviens ieinteresetais var nakt pie mums iepazit alus bruvesanas aizkulises vai piedalities meistarklases. Lidzas daritavai esam ieplanojusi izveidot ari omuligu daritavas baru, kas kalpos ne tikai ka atputas, bet ari alus kulturas izzinasanas vieta. Ceram, ka jaunais Vagonu ielas kvartals ar laiku klus par vertigu galamerki ka vietejiem, ta ari tiem turistiem, kuriem patik novirzities no ierastajam takam. Seit ir lieliska vieta lidzpastavesanai - no makslinieku darbnicam lidz konceptualam kafejnicam, no izstadem un koncertiem lidz dazadiem pilsetas festivaliem.ENG NURME AND OUR PROJECT We are NURME a small Latvian craft beer brewery. In 4 years of operation we have brewed more than 60 varieties of beer, sold it locally and abroad, and also opened our beer bar in Riga Our goal to establish Nurme brewery in Riga However we do not have OUR OWN brewery yet brew our beer in other breweries. While it has been a great way to learn things firsthand with demand continuously growing it gets harder and harder for us to plan and raise our brewing capacities, as always somewhat depend on our partners, their possibilities and willingness. It means that quite often we can't brew as much beer or as many varieties as necessary. Our new brewery will be on Vagonu street, Riga That's why we have firmly decided that we finally need to establish our own brewery in Riga. We have already found the perfect spot, located on Vagonu street close enough to the city centre, yet in a still undiscovered and exciting area. And to be able to accomplish our goal, ask for your help. More than just a brewing facility Our vision is that the brewery would become a valuable part of the community and collaborate with other small businesses, musicians, artists and cultural projects, which is a path we are already going. We want to be open to anyone who is interested in the brewing process whether by simply observing it or by participating in workshops. Also, we plan to open a taproom right next to the brewery it will serve as a local hang out and a place to learn more about the diverse culture of beer. We hope that the new city quarter in Vagonu street will become a unique destination for locals and tourists alike. There is much space for fresh ideas and symbiosis - from artist workshops to indie cafes, from exhibitions and concerts to diverse urban festivals.

KO TU SANEMSI, JA ATBALSTiSI MUS? Esam Ten sagatavojusi 14 dazadus lieliskus piedavajumus! VISI IEGUVUMI 52 Paldies Uzlimes TEKU glaze T-krekls Cepure lelugums NURME Alus pudele NURME Davanu karte lidznemsanai Drauga karte Bruza ture Dzer un nemaksa & degustacija Uzvari savu alu

IZVELIES SAVU IEGUVUMU!LV ESI MUS ATBALSTIJIS, BETVELIES IEGUT ARI NURME DRAUGA KARTI? Piedavajam Ten iespeju jebkuram savam izveletajam labumam papildus iegut Nurme Drauga karti 3 gadiem par 15E. Karte lauj sanemt -15% visam Nurme alum (iznemot interneta veikala) un nodrosina ipasas cenas jaunajiem aliem. Gan musu esosie gan nakotnes atbalstitaji so piedavajumu sanems personiski sava epasta, kamer vien tas bus pieejams.

LV NURME BREWERY B E W NURME MERCH Originala TEKU glaze Originala TEKU glaze ar kampanas simboliku bus pieejama tikai atbalstitajiem Kampanas krekls bus pieejams tikai atbalstitajiem Izvelies savu izmeru, krasu un dizainu! Maksliniece ELina Salnaja Maksliniece Laimdota Malle VAI Kampanas kepons Kampanas pudele lidznemsanai (1 litrs) ar Nurme alu

WHAT WILL YOU RECEIVE IN RETURN FOR YOUR SUPPORT? We have prepared 14 great rewards! ALL REWARDS Thank you Stickers TEKU glass Tshirt Cap Invitation to opening NURME Growler NURME Gift card with beer Friend card Brewery tour Drink & don't pay & tasting Brew your beer

CHOOSEYOUR REWARD!ENG YOU HAVE SUPPORTED US AND NOW WOULD ALSO LIKE TO RECEIVE NURME FRIEND CARD? We offer you a possibility to obtain Nurme Friend card for 156 (valid for 3 years). Card gives its owner a -15% discount on all Nurme beers (except in the internet shop) and also special deals on new releases. Our supporters - present and future ones will receive this offer personally by email, until it lasts.

ENG NURME BREWERY NURME MERCH Original TEKU beer glass Original TEKU beer glass with campaign logo available only to supporters Campaign T-Shirt available only to supporters Choose your size color and design! NURME Artist ELina Salnaja Artist: Laimdota Malle OR Campaign snap back hat NURME Campaign growler (1 Liter) with Nurme beer52 ALL REWARDS NURME Invitation Growler Brewery Thankyou Giftcard Stickers TEKU glass Tshirt to opening (1I) Drink & tour with Brew NURME OR cap for 2 with beer don't pay tasting your beer* Friendcan EARLY BIRD ONE 60E 70E EARLY BIRD TWO 100E + 120E x2 x2 + HIGH FIVE 5E and 0.3l glass of beer HOMIE 30E 20E HOMIE GRANDE 60E + HOMIE DELUXE 120E 120E x2 HOMIE SUPREME 180E 150E + x2 For 2 BFFS 240E 220E x2 x2 x2 x2 x2 For 4 BEER FLOW 300E 400E + x5 x5 x5 For 10 FRIENDS WITH BENEFITS 600E 250E x5 x5 +snacks (keg or bottles) BEER-EVER 1000E x2 For 10 1501 TEAM BONDER 1500E x10 x10 x10 x10 x10 +street (keg or -20% food bottles) discount For 10 3001 TEAM BONDER GRANDE 2500E x10 x10 x10 x10 x10 (keg or -25% +street food bottles) discount For 10 MASTER BREWER 5000E x10 x10 10001 x10 x10 x10 -30% +street food (CUSTOMI) discount **izmantosanai bara/tapruma for use in bar/taproom only **saskana ar noteikumiem terms conditions apply

What are the funds for?

LV KAM PAREDZETS FINANSEJUMS Musu daritava atradisies vesturiska industralu eku kompleksa, un mes esam gatavi ieguldit visus savus resursus un spekus, lai to izveidotu majigu, funkcionalu un iedvesmojosu gan pasiem seV, gan musu viesiem. Ari daudzus remontdarbus esam gatavi paveikt pasi (protams, ar savu lielisko draugu palidzibu). Pasam nepieciesamakajam aprikojumam, kas lautu mums menesi sarazot lidz 5000 litriem alus, nepieciesami vismaz 30 000 eiro - summa, ar kuru mes varam sakt istenot planus. Telpas ir gana plasas, tapec mes negrasamies apstaties pie 5000 litriem, bet turpinat augt lidz pat 30 000 litriem alus menesi - tas ir apmeram viens vagons pilns ar alu! Sada kapacitate lautu mums daudz kvalitativak fokuseties ne tikai vietejo, bet ari eksporta tirgiemMES PLANOJAM Varisanas sistema - - 11 450 EUR Siltummainis - 2050 EUR lesala dzirnavas - - 1300 EUR Tvaika generators 2600 EUR CIP mazgasanas iekarta 1600 EUR Fermentacijas tanks (1000 2900 EUR Dzesesanas sistema (glikola tanks un dzesetajs) 6600 EUR Ulule - - 1500 EUR Kopa: 30 000 EUR Bet temejam augstak! Bruza telpu labiekartosana 8 500 EUR Alus dzidrinasanas un gazesanas tvertne 4000 EUR 2 alus fermentacijas tvertnes 6000 EUR Alus pudelu pilditajs 10 000 EUR Ulule 1500 EUR Kopa: 60 000 EURENG WHAT ARE THE FUNDS FOR Our new brewery will be located in a historical industria building complex and we plan to invest all of our resources and energy to create it welcoming, functional and exciting for both our team and visitors We are also prepared to do many renovations ourselves - with the help of our awesome friends, of course. We are ready to start small with the capacity of 5000 litres of beer per month, and to accomplish this goal need at least 30 000 euros for the brewhouse. Thanks to the space can keep expanding and growing - we are determined to reach the capacity of up to 30 000 litres per month within the next 5 years. That would allow us to focus not only on the local market but greatly improve our export capabilities.WE PLAN TO PURCHASE THE FOLLOWING EQUIPMENT: Brewhouse - 450 EUR Heat exchanger - 2050 EUR Grain mill - 1300 EUR Steam generator 2600 EUR CIP cleaning system - 1600 EUR Fermentation tank (1000 L) - 2900 EUR Cooling system (glycol tank and chiller) - 6600 EUR Ulule - 1500 EUR Total: 30 000 EUR Let's do better! Facility renovations 8 500 EUR Bright beer tank 4000 EUR Two beer fermenters 6000 EUR Beer bottling machine 10 000 EUR Ulule 1500 EUR Total: 60 000 EUR

About the project owner

Monta LV Linda Mareks Ugis KAS MES ESAM Musu komanda ir neliela, bet jaudiga Pirms cetriem gadiem satikas divi pavisam dazadi alus entuziasti un majbruvetaji Ugis Narvils un Mareks Ezerkalns. Vini abi sobrid ir iesaistiti gandriz visos uznemuma procesos no A lidz Z. Ugi var uzskatit par NURME galveno aldari, kamer Mareks vairak ikdiena rupejas par uznemuma virzibu nospraustajiem merkiem. Komanda ir ari Linda Ezerkalna, kas savulaik stradajusi gan marketinga, gan PR joma, un tiesi Sie jautajumi ir vinas parzind ari NURME. Monta Cimdina palidz organizet pardosanu un bara ikdienu Nevaram nepieminet, ka no vinas lieliskas muzikalas gaumes allaz iedvesmojas ari visi parejie komandas biedri. NURME komanda noteikti nebutu pilnigvertiga bez Raimonda Briga - musu skaitlu guru un visnosvertaka komandas biedra Kad kaislibas sit augstu vilni, tiesi vins ir tas, kas tas vislabak prot nogludinat Raimonds strada ASV, tapec nav redzams musu kopbildeLV NURME ALUS Lai gan neliela, Nurme jau ir atzita un iemilota amatalus daritava. Musu lepnums un ari popularakais alus ir Pinefruit - IPA ar priezu pumpuriem un greipfruta mizinu. Fokusejamies dazadadibu, tapec musu alus klasta ir gan IPAs, gan pilsneri, gan mucas notureti stauti, gan viegli saison un NURME skabie eili. Mes neapsveram nekadus kompromisus attieciba sastavdalu kvalitati, un musu merkis ir vienmer paturet fokusa labu balansu un vieglu dzeramibu.Monta ENG Linda Mareks Ugis WHO WEARE Our team is small but great Nurme was started 4 years ago by two passionate homebrewers Ugis Narvils and Mareks Ezerkalns. While both of them are involved in most processes from A to Z, Ugis is our head brewer, while Mareks is the one to make sure Nurme is headed in the right direction. Linda Ezerkalna is in charge of everything connected to PR, marketing and social media. Monta Cimdina helps with sales and running the bar, and also is our musical mentor. Raimonds Brigis, our data and numbers guru he works abroad, SO couldn't join us for the photoshootENG NURME BEERS Although small Nurme is locally already quite well known and respected craft brewery, always keen to experiment and find the best combos for creating distinctive and well balanced tastes. One of our biggest prides and also a bestseller is Pinefruit IPA with locally sourced pine buds and grapefruit peel. NURME We are focused on diversity, meaning that we brew a lot of different styles from IPAs to Pilsners, from barrel aged stouts to light saisons and sour ales. Whatever we do, we want it to be exciting for both ourselves and those who enjoy our beers. We never compromise on quality ingredients, sourcing local whenever possible, and our aim is to always stay focused on drinkability.

Share Follow us

FAQ

 • Esmu atbalstījis kampaņu. Kad es varēšu saņemt izvēlēto labumu paku? // I have supported the campaign. When can I expect to receive the reward?

  Pirmkārt - liels paldies Tev! Mēs ļoti, ļoti novērtējam, ka izvēlējies atbalstīt mūsu mērķi. Un gribam pateikt, ka labumu nogāde visiem atbalstītājiem noteikti ir viena no mūsu prioritātēm.

  Vispirms gan mums ir jāsagaida 17. oktobris, kas ir kampaņas beigu datums. Ja būsim savākuši noteikto summu vai vairāk, Ulule nodos šo summu mūsu rīcībā. Un tad varēsim ķerties pie labumu nodrošināšanas.

  Izvēloties labumu, apakšējā kreisajā stūrī ir redzams aptuvenais laiks, kad varēsim to nodrošināt. Pirmos labumus esam apņēmušies saviem atbalstītājiem nodot decembrī un janvārī. Ja labuma saturā ir brūža tūre vai cita ar brūzi saistīta aktivitāte, tad tās varēsim nodrošināt tikai nākamā gada pavasarī, kad brūzis jau būs sācis daboties un varēs uzņemt pirmos ciemiņus.

  Kampaņas noslēgumā mēs ar Tevi noteikti sazināsimies, lai vienotos par visām detaļām. Un, ja Tev radušies kādi jautājumi vai neskaidrības, priecāsimies sniegt atbildes! :)

  ENG

  First of all we want to thank you - we really appreciate your support that will help us make our new brewery in Riga a reality. We also want to let you know that delivering the rewards to our supporters is one of our top priorities.

  We will have to wait until October 17th when our campaign ends, to see if it is successful and we have managed to reach or exceed our initial goal. Then Ulule will transfer the funds to us, and we will begin our work on fulfilling the commitments. 

  When choosing a reward, there is an estimated delivery date visible in the lower left corner. Our plan is to deliver the first rewards in December and January. If your reward contains brewery tour or beer brewing, it means that these activities will be possible in late spring 2021, when our brewery is ready and can welcome the first guests. 

  We will definitely contact you when the campaign has ended to discuss everything in detail. And, if you have any questions, we will be glad to answer them! :)

   

  Last updated: 1 month ago